Tad rhydd yn dal llaw plentyn

Adolygiad byr o ymchwil ar y defnydd o ddeietau cetogenig ar gyfer Awtistiaeth

Amcangyfrif o'r amser darllen: 4 Cofnodion

Mae rhai ohonoch yn chwilio am driniaethau ar gyfer Awtistiaeth. Gwefan yw hon sy'n canolbwyntio ar ddefnyddio dietau cetogenig fel triniaeth ar gyfer hwyliau ac anhwylderau niwrolegol. Felly mae’n hen bryd i mentalhealthketo.com ddarparu rhywfaint o’r wybodaeth sydd ar gael, felly gallwch chi ddysgu’r holl ffyrdd y gallwch chi (neu’ch plentyn) deimlo’n well.

Beth yw'r erthygl hon a beth nad ydyw

Mae rhai ohonoch yn nodi eich bod yn niwroddargyfeiriol neu eich plentyn yn niwroddargyfeiriol ac nid oes gennych ddiddordeb mewn addasu'r gwahaniaethau hyn. Mae'n iawn.

Efallai hefyd na fyddwch am gymryd rhan mewn trafodaeth sy'n gweld y gwahaniaethau hyn fel patholeg. Os felly, nid dyma'r post i chi. Nid yw'r post hwn yn ymwneud â'r drafodaeth athronyddol honno. 

Mae'r swydd hon ar gyfer pobl sy'n profi trallod o gwmpas yr hyn y maent yn ei brofi fel symptomau sy'n achosi trallod i'w plant, ac maent yn haeddu gwybod yr holl ffyrdd y gallant deimlo'n well. 

Ac rydw i'n mynd i ddweud wrthyn nhw.

Er mwyn cynnal cywirdeb gofod a bwriad y post hwn, bydd sylwadau'n cael eu hanalluogi.

Felly gyda'r cafeat hwnnw, gadewch i ni ddechrau.👇

Peilot Astudiaeth Ddilynol Darpar

Edrychodd yr un cyntaf hwn ar rôl y diet cetogenig ar ymddygiad plant ag Awtistiaeth. Roedd yn ddarpar astudiaeth ddilynol beilot a gynhaliwyd ar 30 o blant (4-10 oed) ag ymddygiad awtistig. Roedd yn 6 mis o hyd, gyda gweinyddiaeth barhaus am bedair wythnos, wedi'i dorri gan ysbeidiau 2-wythnos heb ddiet. Ni allai 7 o gyfranogwyr oddef y diet, ond cadwodd pump at y diet am 1-2 fis ac yna fe'i terfynwyd. 

O'r 18 a ymlynodd at y diet, gwelwyd gwelliant yn yr HOLL gyfranogwyr mewn sawl paramedr o'r Raddfa Sgorio Awtistiaeth Plentyndod. 

  • Profodd 2 gyfranogwr >12 uned o welliant ar y raddfa
  • Profodd 8 cyfranogwr welliant cyfartalog o >8-12 uned 
  • Profodd 8 cyfranogwr arall fân welliant rhwng 2-8 uned

Roedd y data yn rhagarweiniol (2005) ond mae'n dangos rhywfaint o dystiolaeth y gellir defnyddio'r diet cetogenig i drin ymddygiad awtistig fel therapi ychwanegol neu amgen.

Nid wyf yn gwybod a oes unrhyw gyffuriau a all atgynhyrchu'r canlyniadau hyn. Ydych chi?

https://doi.org/10.1177/08830738030180020501

Astudiaeth Rheoli Achos gan ddefnyddio Cetogenig Addasedig-Atkins

Dyma un arall. Edrychodd astudiaeth rheoli achos ar 45 o blant ag Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth (ASD) ar effaith Atkins wedi'i Addasu #ketogenig diet, diet casein a heb glwten, a grŵp rheoli. Gwellodd y rhai ar y diet cetogenig y sgorau Graddfa Sgorio Awtistiaeth Plentyndod AC Sgoriau Rhestr Wirio Gwerthuso Triniaeth Awtistiaeth. 

Canfu'r astudiaeth fod y Atkins Addasedig #ketogenig roedd diet yn well o ran gwelliant yng Ngraddfa Sgorio Awtistiaeth Plentyndod o gymharu â'r diet heb glwten, heb gasein. h

https://doi.org/10.1007/s11011-017-0088-z

Treial Clinigol gan ddefnyddio Modified-Atkins Ketogenic

Ymchwiliodd treial clinigol bach ond diweddar (2018) mewn 15 o blant ag Awtistiaeth i effaith cynllun di-glwten wedi'i addasu #ketogenig diet wedi'i ategu gan MCT sy'n darparu cetosis am 3 mis.  

Gwellodd y plant yn sylweddol mewn sgorau cymhariaeth, cyfanswm sgorau, a chategorïau effeithiau cymdeithasol y Rhestr Arsylwadau Diagnostig Awtistiaeth. Fe wnaethant hefyd wella dynwared a gweithrediad y corff a fesurwyd ar y Raddfa Sgorio Awtistiaeth Plentyndod ar ôl 3 mis. 

Ar ôl 6 mis, cynhaliodd 10 o'r cyfranogwyr y gwelliant hwn mewn sgoriau yn yr Amserlen Arsylwi Diagnostig Awtistiaeth. Fodd bynnag, ni welwyd unrhyw wahaniaeth ar gyfer ymddygiadau cyfyngedig ac ailadroddus. Adroddodd rhoddwyr gofal welliant mewn cymdeithasgarwch, ffocws, a gorfywiogrwydd. Sy'n fuddugoliaeth fawr i'r teuluoedd hyn. 

https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2018.02.006

A yw Diet Cetogenig yn Ddichonadwy mewn Plant ag Awtistiaeth?

Mae'r erthygl hon yn dweud ie, gyda'r cafeat ei bod yn anoddach yn dibynnu ar ddifrifoldeb y clefyd.

https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2018.02.006

Mecanweithiau Sylfaenol

Mae sawl llwybr sy'n a deiet cetogenig dylanwadau a all achosi’r gwelliannau a welwn yn y boblogaeth hon. Erthygl arall gyfan fyddai honno. Ond yn ffodus, mae rhywun eisoes wedi golygu un anhygoel, a gallwch chi ddod o hyd iddo ymlaen Amazon mewn pennod llyfr hyfryd.

CHENG, N., MASINO, SA, & RHO, JM (2022). Deiet Cetogenig, Ymddygiad Cymdeithasol ac Awtistiaeth. Deiet Cetogenig a Therapïau Metabolaidd: Rolau Ehangu mewn Iechyd a Chlefydau, 154.

Casgliad

Rwy'n gobeithio y bydd yr erthygl hon yn eich helpu ar eich taith i wybod yr holl ffyrdd y gallwch chi a / neu'ch plentyn deimlo'n well! Os ydych chi'n ymarferydd gofal iechyd sy'n helpu'r teuluoedd hyn, nawr rydych chi'n gwybod am y driniaeth hon, a gallwch chi ei chynnig i'ch cleifion. Mae pawb ar eu hennill. #awtistiaeth #ketogenig #research #materiechydymennydd #ASD

Nid wyf yn gweithio gydag Anhwylderau Sbectrwm Awtistiaeth nac yn arbenigo ynddynt. Ond rwyf am i chi wybod y gallwch ddod o hyd i ddietegydd profiadol at y diben hwn trwy sefydliad gwych o'r enw The Charlie Foundation