Croeso i mentalhealthketo.com

Rwy'n gynghorydd iechyd meddwl trwyddedig profiadol sy'n angerddol am leihau symptomau seiciatryddol a niwrolegol gydag ymyriadau dietegol pwerus. (amdanaf i)

Hoffech chi fy amserlennu fel gwestai podlediad? Gallwch ddod o hyd i mi yma ar Podmatch.

Gallwch ddarllen astudiaethau achos gan gleientiaid sydd wedi defnyddio'r diet cetogenig neu therapïau maethol eraill yma.

Adolygwch y Keto Iechyd Meddwl ymwadiad, polisi preifatrwydd ac telerau gwasanaeth

Mae diet cetogenig yn therapi metabolig ar gyfer salwch meddwl a phroblemau niwrolegol. Cyhoeddir astudiaethau achos a adolygir gan gymheiriaid yn y llenyddiaeth ymchwil sy'n dangos effeithiau trawiadol o ran lleihau symptomau. Mae rhai hap-dreialon a reolir (RCTs) wedi digwydd ac mae mwy yn digwydd ar gyfer amrywiaeth o afiechydon meddwl ac anhwylderau niwrolegol.


Beth rydw i'n ei wneud.

Gyda nifer o flynyddoedd o brofiad yn darparu therapi ymddygiadol, gwybyddol-ymddygiadol, a thafodieithol-ymddygiad rwyf mewn sefyllfa dda i gynorthwyo gyda'r newidiadau emosiynol ac ymddygiadol sy'n gysylltiedig â'r broses iacháu. Mae gennyf addysg lefel ôl-raddedig ychwanegol mewn maeth swyddogaethol ac yn benodol mewn cyfyngu ar garbohydradau therapiwtig fel ymyriad iechyd meddwl. Rwy'n gweithio gydag unigolion sy'n dymuno defnyddio diet cetogenig i wella symptomau.

Sut mae'n gweithio.

Mae gennyf sesiynau unigol cyfyngedig ac rwy'n helpu'r rhan fwyaf o bobl i ddefnyddio rhaglen ar-lein pan fo hynny'n bosibl. Gan ddefnyddio teleiechyd byddwn yn cwrdd â chi'n unigol a byddwn yn archwilio pa lefel o newid dietegol sy'n gwneud y synnwyr mwyaf ar gyfer eich cyflwr a'ch nodau penodol.

Os ydych chi'n gwneud teleiechyd o dalaith Washington efallai y gallwch chi ddefnyddio'ch buddion yswiriant ar gyfer ein sesiynau. Os ydych y tu allan i wladwriaeth Washington rwy'n hapus i gynnal ymgynghoriadau personol â chi tuag at eich nodau.

Beth sy'n digwydd

Rydym yn archwilio pa newidiadau dietegol sy'n gwneud y mwyaf o synnwyr i chi ac yn eich helpu i wneud y dewisiadau ymddygiadol a bwyd sydd eu hangen. Efallai na fydd angen diet cetogenig ar eich cyflwr neu'ch symptomau. Os yw hynny'n wir, byddwn yn archwilio opsiynau maethol eraill neu ffyrdd o fwyta sy'n eich helpu i deimlo'ch gorau.

Mae gan newidiadau dietegol y pŵer i wella anghydbwysedd niwrodrosglwyddydd, egni ymennydd, a swyddogaeth a hyd yn oed helpu'ch ymennydd i wella a gwneud cysylltiadau newydd. Gwelwyd bod y mathau hyn o newidiadau dietegol yn gwella symptomau clefyd Alzheimer, iselder ysbryd, PTSD, anhwylder deubegynol, sgitsoffrenia, ac anhwylderau pryder.

Mae cefnogaeth yn y llenyddiaeth ymchwil yn bodoli ar gyfer defnyddio dietau cetogenig gydag amrywiaeth o gyflyrau niwrolegol a seiciatryddol. Astudiaethau achos dynol a adolygir gan gymheiriaid a rhai treialon clinigol. Mae papurau eraill yn archwilio'r mecanweithiau biolegol dan sylw.

Archwiliwch y Keto Iechyd Meddwl blog or Tudalen Adnoddau i ddysgu mwy. Neu gallwch ddysgu mwy amdanaf i.

Oherwydd bod gennych yr hawl i wybod pob un o'r ffyrdd y gallwch chi deimlo'n well.

Rhowch eich e-bost isod i gael gwybod am gyfleoedd i weithio gyda mi i ddysgu sut i drin niwl eich ymennydd ac achub eich hwyliau a'ch swyddogaeth wybyddol.