Rhesymeg Wyddonol a Chlinigol ar gyfer Defnyddio Diet Cetogenig mewn Anhwylderau Seiciatryddol

Diolch i chi am ystyried y diet cetogenig fel triniaeth seiciatryddol i gleifion. Os ydych chi'n rhagnodydd rydych chi mewn rôl arbenigol i helpu unigolion sy'n barod i roi cynnig ar ymyrraeth dietegol fel triniaeth ar gyfer amrywiaeth o symptomau seiciatryddol a niwrolegol. Mae eich help chi i fonitro, addasu, a hyd yn oed titradiad meddyginiaeth, fel y credwch sy'n briodol, yn gymorth mawr ei angen i gleifion ar eu taith i weithredu'n well a bywydau iachach.

Rwyf i a nifer o glinigwyr, gan gynnwys y rhai yn y maes seiciatreg, wedi gweld bod y diet cetogenig yn ychwanegiad defnyddiol at ofal confensiynol. Yn benodol ar gyfer y rhai nad ydyn nhw'n ymateb yn llawn i feddyginiaeth yn unig neu sy'n gobeithio lleihau eu nifer gyffredinol o feddyginiaethau a'u sgîl-effeithiau posib. Mewn llawer o achosion, daw archwilio'r defnydd o ddeiet cetogenig gan y claf yn uniongyrchol neu ei deulu yn y gobaith o wella ansawdd ei fywyd.

Fel gydag unrhyw ymyrraeth, nid yw'r diet cetogenig yn helpu pawb. Yn bersonol, rwyf wedi gweld gwelliannau'n digwydd cyn pen 3 mis ar ôl eu gweithredu. Mae hyn yn gyson â'r hyn a glywaf gan glinigwyr eraill sy'n defnyddio'r math hwn o ymyrraeth. Gyda chymorth rhagnodwyr meddwl agored, mae rhai cleifion yn gallu lleihau neu ddileu eu defnydd o feddyginiaethau. Yn y rhai sy'n parhau â meddyginiaeth, gall buddion metabolaidd y diet cetogenig liniaru sgîl-effeithiau meddyginiaethau seiciatryddol cyffredin a bod o fudd mawr i'r claf.

Darperir yr adnoddau ychwanegol isod er hwylustod i chi.


Gweler hyfforddiant cynhwysfawr Georgia Ede, MD ar ddefnyddio Dietau Cetogenig ar gyfer Salwch Meddwl ac Anhwylderau Niwrolegol


Deiet cetogenig fel triniaeth metabolig ar gyfer salwch meddwl

Papur mynediad agored wedi'i adolygu gan gymheiriaid a ysgrifennwyd gan ymchwilwyr ym Mhrifysgolion Stanford, Rhydychen a Harvard

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32773571


Mae treialon clinigol yn digwydd, gan gynnwys y rhai sy'n benodol i astudio dietau cetogenig mewn anhwylderau deubegwn a seicotig ym Mhrifysgol Stanford

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03935854Canllawiau Clinigol ar gyfer Cyfyngu Carbohydrad Therapiwtig


Cwrs CME am ddim

Trin syndrom metabolig, diabetes math 2, a gordewdra gyda chyfyngiad therapiwtig carbohydrad

  • Defnyddiwch gyfyngiad therapiwtig carbohydrad i drin cleifion â syndrom metabolig, diabetes math 2, a gordewdra.
  • Penderfynu pa gleifion fydd yn elwa o gyfyngiad therapiwtig carbohydrad, pa ragofalon y dylid eu hystyried, a pham.
  • Darparu addysg gynhwysfawr ar ddechrau a chynnal cyfyngiad therapiwtig carbohydrad i gleifion y mae'n briodol ar eu cyfer.
  • Addaswch feddyginiaethau diabetes a phwysedd gwaed yn ddiogel wrth gychwyn a chynnal cyfyngiad therapiwtig carbohydrad.
  • Monitro, gwerthuso, a datrys problemau cleifion wrth ddefnyddio cyfyngiad therapiwtig carbohydrad.

https://www.dietdoctor.com/cme


Lluosydd Metabolaidd

Mae gan y wefan hon restr ddefnyddiol o gyfleoedd hyfforddi mewn therapi metabolaidd cetogenig ar gyfer gwahanol weithwyr gofal iechyd proffesiynol a chyflyrau penodol.


Efallai y byddwch hefyd yn dod o hyd i'r Blog Keto Iechyd Meddwl i fod yn ddefnyddiol wrth ddeall sut y gellir trin mecanweithiau sylfaenol patholeg mewn sawl salwch meddwl gan ddefnyddio diet cetogenig.