Telerau ac Amodau

Darllenwch y Telerau ac Amodau hyn yn ofalus cyn defnyddio'r Wefan hon.

Mae'r Wefan a'i Chynnwys yn eiddo i Family Renewal, Inc. DBA Mental Health Keto (“Cwmni”, “ni”, neu “ni”). Mae'r term “chi” yn cyfeirio at ddefnyddiwr neu wyliwr mentalhealthketo.com. (“Gwefan”). Darllenwch y Telerau ac Amodau hyn (“T&C”) yn ofalus. Rydym yn cadw'r hawl i newid y Telerau ac Amodau hyn ar y Wefan ar unrhyw adeg heb rybudd, a thrwy ddefnyddio'r Wefan a'i Chynnwys rydych yn cytuno i'r T&C fel y maent yn ymddangos, p'un a ydych wedi eu darllen ai peidio. Os nad ydych yn cytuno â'r T&C hyn, peidiwch â defnyddio ein Gwefan na'i Chynnwys.

Defnydd a Chaniatâd Gwefan.

Y geiriau, dyluniad, cynllun, graffeg, ffotograffau, delweddau, gwybodaeth, deunyddiau, dogfennau, data, cronfeydd data a'r holl wybodaeth arall ac eiddo deallusol sydd ar gael ar neu drwy'r Wefan hon (“Cynnwys”) yw ein heiddo ac fe'i diogelir gan ddeallusol yr Unol Daleithiau deddfau eiddo. Os ydych wedi prynu gwasanaeth, rhaglen, cynnyrch neu danysgrifiad neu fel arall wedi ymrwymo i gytundeb ar wahân gyda ni byddwch hefyd yn ddarostyngedig i delerau'r cytundeb hwnnw neu'r telerau defnyddio hynny, a fydd yn drech os bydd gwrthdaro. Mae gan bryniannau ar-lein delerau defnydd ychwanegol yn ymwneud â’r trafodiad.

Trwy gyrchu neu ddefnyddio'r Wefan hon a'i Chynnwys, rydych yn cynrychioli ac yn gwarantu eich bod yn 18 oed o leiaf a'ch bod yn cytuno i ac i gadw at y T&C hyn. Mae unrhyw gofrestriad gan, defnydd neu fynediad i'r Wefan a'i Chynnwys gan unrhyw un o dan 18 oed yn anawdurdodedig, heb drwydded ac yn groes i'r T&C hyn.

Hawliau Eiddo Deallusol.

Ein Trwydded Gyfyngedig i Chi. Mae'r Wefan hon a'i Chynnwys yn eiddo sy'n eiddo i ni yn unig a/neu ein cysylltiedigion neu drwyddedwyr, oni nodir yn wahanol, ac fe'i diogelir gan hawlfraint, nod masnach, a chyfreithiau eiddo deallusol eraill.

Os ydych chi'n gweld, yn prynu neu'n cyrchu ein Gwefan neu unrhyw ran o'i Chynnwys, byddwch yn cael eich ystyried yn Drwyddedai i ni. Er mwyn osgoi unrhyw amheuaeth, rhoddir trwydded ddirymadwy, na ellir ei throsglwyddo i chi at ddefnydd personol, anfasnachol yn unig, wedi'i chyfyngu i chi yn unig.

Fel trwyddedai, rydych yn deall ac yn cydnabod bod y Wefan hon a’i Chynnwys wedi’u datblygu neu eu sicrhau gennym ni drwy fuddsoddi amser, ymdrech a chost sylweddol, a bod y Wefan hon a’i Chynnwys yn asedau gwerthfawr, arbennig ac unigryw i’n rhai ni y mae angen eu diogelu rhag defnydd amhriodol ac anawdurdodedig. Rydym yn datgan yn glir na chewch ddefnyddio'r Wefan hon na'i Chynnwys mewn modd sy'n gyfystyr â thorri ein hawliau neu sydd heb ei awdurdodi gennym ni.

Pan fyddwch yn prynu neu gael mynediad i’n Gwefan neu unrhyw ran o’i Chynnwys, rydych yn cytuno:

 • Ni fyddwch yn copïo, yn dyblygu nac yn dwyn ein Gwefan na'n Cynnwys. Rydych chi'n deall bod gwneud unrhyw beth gyda'n Gwefan neu ei Chynnwys sy'n groes i'r T&C hyn a'r drwydded gyfyngedig yr ydym yn ei darparu i chi yma yn cael ei ystyried yn lladrad, ac rydym yn cadw ein hawl i erlyn lladrad i raddau llawn y gyfraith.
 • Ycaniateir ichi o bryd i’w gilydd lawrlwytho a/neu argraffu un copi o dudalennau unigol y Wefan neu ei Chynnwys, at eich defnydd personol, anfasnachol, ar yr amod eich bod yn rhoi priodoliad llawn i ni a chredyd yn ôl enw, cadw’r holl hawlfraint yn gyfan , nod masnach a hysbysiadau perchnogol eraill ac, os defnyddir yn electronig, rhaid i chi gynnwys y ddolen yn ôl i'r dudalen Wefan y cafwyd y Cynnwys ohoni. 
 • Ni chewch mewn unrhyw ffordd ar unrhyw adeg ddefnyddio, copïo, addasu, awgrymu na chynrychioli mai chi neu chi sydd wedi creu ein Gwefan neu ei Chynnwys.  Trwy lawrlwytho, argraffu, neu ddefnyddio ein Cynnwys Gwefan fel arall at ddefnydd personol, nid ydych mewn unrhyw ffordd yn cymryd unrhyw hawliau perchnogaeth o'r Cynnwys - ein heiddo ni o hyd ydyw.
 • Rhaid i chi dderbyn ein caniatâd ysgrifenedig cyn defnyddio unrhyw un o Gynnwys ein Gwefan at eich defnydd busnes eich hun neu cyn ei rannu ag eraill. Mae hyn yn golygu na chewch addasu, copïo, atgynhyrchu, ailgyhoeddi, uwchlwytho, postio, trosglwyddo, cyfieithu, gwerthu, marchnata, creu gweithiau deilliadol, ecsbloetio, na dosbarthu mewn unrhyw fodd neu gyfrwng (gan gynnwys trwy e-bost, gwefan, dolen neu unrhyw un arall modd electronig) unrhyw Gynnwys Gwefan oherwydd bod hynny'n cael ei ystyried yn dwyn ein gwaith.  
 • Rydym yn rhoi trwydded gyfyngedig i chi fwynhau ein Gwefan a'i Chynnwys at eich defnydd personol eich hun, nid ar gyfer eich defnydd busnes/masnachol eich hun neu mewn unrhyw ffordd sy'n ennill arian i chi, oni bai ein bod yn rhoi caniatâd ysgrifenedig i chi wneud hynny.  

Mae'r nodau masnach a'r logos a ddangosir ar ein Gwefan neu ei Chynnwys yn nodau masnach sy'n perthyn i ni, oni nodir yn wahanol. Mae unrhyw ddefnydd gan gynnwys fframio, tagiau meta neu destun arall sy'n defnyddio'r nodau masnach hyn, neu nodau masnach eraill a ddangosir, wedi'i wahardd yn llym heb ein caniatâd ysgrifenedig.

Cedwir pob hawl na roddir yn benodol yn y telerau hyn neu unrhyw drwydded ysgrifenedig benodol gennym ni.


Eich Trwydded i Ni.
 Trwy bostio neu gyflwyno unrhyw ddeunydd ar neu drwy ein Gwefan megis sylwadau, postiadau, lluniau, delweddau neu fideos neu gyfraniadau eraill, rydych yn cynrychioli mai chi yw perchennog yr holl ddeunyddiau o'r fath a'ch bod yn 18 oed o leiaf.

Pan fyddwch chi'n cyflwyno'n wirfoddol i ni neu'n postio unrhyw sylw, llun, delwedd, fideo neu unrhyw gyflwyniad arall i'w ddefnyddio ar neu drwy ein Gwefan, rydych chi'n rhoi caniatâd i ni, ac unrhyw un sydd wedi'i awdurdodi gennym ni, i'w wneud yn rhan o'n Gwefan bresennol neu yn y dyfodol. a'i Gynnwys. Mae’r hawl hon yn cynnwys rhoi hawliau perchnogol neu hawliau eiddo deallusol i ni o dan unrhyw awdurdodaeth berthnasol heb unrhyw ganiatâd pellach gennych chi neu iawndal gennym ni i chi. Gallwch, fodd bynnag, ar unrhyw adeg, ofyn i ni ddileu'r wybodaeth hon. Mae eich hawliau ynghylch y wybodaeth bersonol hon i'w gweld yn ein Polisi Preifatrwydd .

Rydych yn cydnabod bod gennym yr hawl ond nid y rhwymedigaeth i ddefnyddio unrhyw gyfraniadau gennych ac y gallwn ddewis rhoi’r gorau i ddefnyddio unrhyw gyfraniadau o’r fath ar ein Gwefan neu yn ein Cynnwys ar unrhyw adeg am unrhyw reswm.

Cais am Ganiatâd i Ddefnyddio Cynnwys.

Dylid gwneud unrhyw gais am ganiatâd ysgrifenedig i ddefnyddio ein Cynnwys, neu unrhyw eiddo deallusol arall sy’n perthyn i ni, CYN ichi ddymuno defnyddio’r Cynnwys drwy lenwi’r ffurflen “Cysylltwch â Ni” ar y Wefan hon, neu drwy anfon e-bost. i nicole@mentlahealthketo.com.

Rydym yn datgan yn glir iawn na chewch ddefnyddio unrhyw Gynnwys mewn unrhyw ffordd sy'n groes i'r T&C hyn oni bai ein bod wedi rhoi caniatâd ysgrifenedig penodol i chi wneud hynny. Os rhoddir caniatâd i chi gennym ni, rydych yn cytuno i ddefnyddio'r Cynnwys penodol yr ydym yn ei ganiatáu a DIM OND yn y ffyrdd yr ydym wedi rhoi ein caniatâd ysgrifenedig i chi. Os dewiswch ddefnyddio’r Cynnwys mewn ffyrdd nad ydym yn rhoi caniatâd ysgrifenedig penodol i chi, rydych yn cytuno nawr y byddwch yn cael eich trin fel petaech wedi copïo, dyblygu a/neu ddwyn Cynnwys o’r fath oddi wrthym, ac rydych yn cydsynio i roi’r gorau i ddefnyddio’r Cynnwys ar unwaith. Cynnwys o’r fath a chymryd pa gamau bynnag y gofynnwn amdanynt a thrwy’r dulliau ac o fewn yr amserlen a ragnodir gennym i ddiogelu ein hawliau eiddo deallusol a pherchnogaeth yn ein Gwefan a’i Chynnwys.

Deddf Hawlfraint y Mileniwm Digidol.

Rydym yn parchu hawlfraint a hawliau eiddo deallusol eraill. Fodd bynnag, os credwch fod y Cynnwys ar y Wefan hon yn torri ar unrhyw hawlfraint sy'n eiddo i chi ac a gafodd ei bostio ar ein Gwefan heb eich awdurdodiad, gallwch roi hysbysiad i ni yn gofyn i ni dynnu'r wybodaeth oddi ar y Wefan. Dim ond chi neu asiant sydd wedi'i awdurdodi i weithredu ar eich rhan ddylai gyflwyno unrhyw gais i nicole@mentlahealthketo.com.

Cyfrifoldeb Personol a Rhagdybiaeth o Risg.
Fel Trwyddedai, rydych yn cytuno eich bod yn defnyddio'ch crebwyll eich hun wrth ddefnyddio ein Gwefan a'i Chynnwys ac rydych yn cytuno eich bod yn gwneud hynny ar eich menter eich hun. Rydych yn cytuno ac yn deall eich bod yn cymryd pob risg ac nid oes unrhyw ganlyniadau wedi'u gwarantu mewn unrhyw ffordd sy'n ymwneud â'r Wefan hon a/neu unrhyw ran o'i Chynnwys. Diben y Wefan hon a'i Chynnwys yw darparu addysg ac offer i chi i'ch helpu i wneud eich penderfyniadau eich hun drosoch eich hun. Chi yn unig sy'n gyfrifol am eich gweithredoedd, penderfyniadau a chanlyniadau yn seiliedig ar ddefnydd, camddefnydd neu ddiffyg defnydd o'r Wefan hon neu unrhyw ran o'i Chynnwys.

Ymwadiad.

Mae ein Gwefan a'i Chynnwys at ddibenion gwybodaeth ac addysgol yn unig. I'r graddau eithaf a ganiateir gan y gyfraith, rydym yn eithrio'n benodol unrhyw atebolrwydd am unrhyw golled neu ddifrod uniongyrchol, anuniongyrchol neu ganlyniadol a achosir gennych chi neu eraill mewn cysylltiad â'n Gwefan a'i Chynnwys, gan gynnwys heb gyfyngiad unrhyw atebolrwydd am unrhyw ddamweiniau, oedi, anafiadau, niwed, colled, difrod, marwolaeth, elw a gollwyd, amhariadau personol neu fusnes, camgymhwyso gwybodaeth, afiechyd corfforol neu feddyliol, cyflwr neu broblem, anaf neu niwed corfforol, meddyliol, emosiynol neu ysbrydol, colli incwm neu refeniw, colli busnes , colli elw neu gontractau, arbedion a ragwelir, colli data, colli ewyllys da, amser wedi'i wastraffu ac unrhyw golled neu ddifrod arall o unrhyw fath, fodd bynnag a ph'un ai a achosir gan esgeulustod, tor-cytundeb, neu fel arall, hyd yn oed os gellir ei ragweld. Rydych yn cydnabod yn benodol ac yn cytuno nad ydym yn atebol am unrhyw ymddygiad difenwol, sarhaus neu anghyfreithlon unrhyw gyfranogwr neu ddefnyddiwr Gwefan arall, gan gynnwys chi.

Ymwadiad Meddygol. Ni ddylid ystyried na dibynnu ar y Wefan hon na'i Chynnwys mewn unrhyw ffordd fel cyngor meddygol neu gyngor iechyd meddwl. Ni fwriedir i'r wybodaeth a ddarperir trwy ein Gwefan neu Gynnwys gymryd lle cyngor meddygol proffesiynol, diagnosis neu driniaeth y gellir ei darparu gan eich meddyg, ymarferydd nyrsio, cynorthwyydd meddyg, therapydd, cynghorydd, ymarferydd iechyd meddwl, dietegydd trwyddedig neu faethegydd eich hun. , aelod o'r clerig, neu unrhyw weithiwr gofal iechyd proffesiynol trwyddedig neu gofrestredig arall. Peidiwch ag anwybyddu cyngor meddygol proffesiynol nac oedi cyn ceisio cyngor proffesiynol oherwydd gwybodaeth rydych wedi'i darllen ar y Wefan hon, ei Chynnwys, neu wedi'i chael gennym ni. Peidiwch â rhoi'r gorau i gymryd unrhyw feddyginiaethau heb siarad â'ch meddyg, ymarferydd nyrsio, cynorthwyydd meddyg, darparwr iechyd meddwl neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol arall. Os oes gennych neu'n amau ​​bod gennych broblem iechyd meddwl neu feddygol, cysylltwch â'ch darparwr gofal iechyd eich hun ar unwaith. Nid ydym yn darparu gofal iechyd, gwasanaethau therapi meddygol na maeth nac yn ceisio gwneud diagnosis, trin, atal neu wella mewn unrhyw fodd o unrhyw anhwylder corfforol, neu unrhyw fater, afiechyd neu gyflwr meddyliol neu emosiynol. Nid ydym yn rhoi cyngor meddygol, seicolegol na chrefyddol o gwbl.

Ymwadiad Cyfreithiol ac Ariannol. Ni ddylid ystyried na dibynnu ar y Wefan hon na'i Chynnwys mewn unrhyw ffordd fel cyngor busnes, ariannol na chyfreithiol. Ni fwriedir i'r wybodaeth a ddarperir trwy ein Gwefan a'i Chynnwys gymryd lle cyngor proffesiynol y gall eich cyfrifydd, cyfreithiwr neu gynghorydd ariannol eich hun ei ddarparu. Nid ydym yn rhoi cyngor ariannol na chyfreithiol mewn unrhyw ffordd. Fe'ch cynghorir trwy hyn i ymgynghori â'ch cyfrifydd, cyfreithiwr neu gynghorydd ariannol eich hun ar gyfer unrhyw gwestiynau a phryderon sydd gennych ynghylch eich incwm a'ch trethi eich hun sy'n ymwneud â'ch sefyllfa ariannol a/neu gyfreithiol benodol. Rydych yn cytuno nad ydym yn gyfrifol am eich enillion, llwyddiant neu fethiant eich penderfyniadau busnes, cynnydd neu ostyngiad yn eich cyllid neu lefel incwm, neu unrhyw ganlyniad arall o unrhyw fath a allai fod gennych o ganlyniad i wybodaeth a gyflwynir i chi trwy ein Gwefan neu ei Chynnwys. Chi yn unig sy'n gyfrifol am eich canlyniadau.

Ymwadiad Enillion. Rydych yn cydnabod nad ydym wedi gwneud unrhyw sylwadau ac nad ydym yn gwneud unrhyw sylwadau ynghylch y buddion iechyd corfforol, meddyliol, emosiynol, ysbrydol neu iechyd, incwm yn y dyfodol, treuliau, maint gwerthiant neu broffidioldeb posibl neu golled o unrhyw fath a all ddeillio o ganlyniad i eich defnydd o'r Wefan hon neu ei Chynnwys. Ni allwn ac nid ydym yn gwarantu y byddwch yn cael canlyniad penodol, cadarnhaol neu negyddol, ariannol neu fel arall, trwy ddefnyddio ein Gwefan neu ei Chynnwys ac rydych yn derbyn ac yn deall bod canlyniadau yn wahanol ar gyfer pob unigolyn. Rydym hefyd yn gwadu'n benodol gyfrifoldeb mewn unrhyw ffordd am y dewisiadau, gweithredoedd, canlyniadau, defnydd, camddefnydd neu ddiffyg defnydd o'r wybodaeth a ddarperir neu a gafwyd trwy ddefnyddio ein Gwefan neu ei Chynnwys. Rydych yn cytuno mai eich canlyniadau chi yn unig yw eich canlyniadau ac nid ydym yn atebol nac yn gyfrifol am eich canlyniadau mewn unrhyw ffordd.

Gwadiad Gwarantau. NID YDYM YN GWNEUD GWARANT AR EIN GWEFAN NEU EI CHYNNWYS. RYDYCH CHI'N CYTUNO BOD EIN GWEFAN A'I CHYNNWYS YN CAEL EI DDARPARU “FEL Y MAE” AC HEB WARANT O UNRHYW FATH NAILL AI WEDI'I FYNEGI NEU WEDI'I OBLYGIADAU. I'R MAINT LLAWN A GANIATEIR YN UNOL Â'R GYFRAITH BERTHNASOL, RYDYM YN GWRTHOD POB WARANT, YN MYNEGOL NEU'N ALLWEDDOL, GAN GYNNWYS, OND NID YN GYFYNGEDIG I, WARANTAU GOBLYGEDIG O DDYNOLIAETH, FFITRWYDD AT DDIBEN ARBENNIG, AC HEB EI CHI. NID YDYM YN GWARIANT Y BYDD Y WEFAN NEU EI CHYNNWYS YN SWYDDOGOL, YN DDIFYRIANT, YN GYWIR, YN GYFLAWN, YN BRIODOL, NEU'N DDIGWERTHUS, Y BYDD DYNOLION YN CAEL EU CYWIRIO, NEU Y BYDD UNRHYW RAN O'R WEFAN, SY'N GYFANSODDIAD RHYDD O'R WEFAN, YN RHAD AC AM DDIM. . NID YDYM YN GWARANTU NAC YN GWNEUD UNRHYW SYLWADAU YNGHYLCH DEFNYDDIO EIN GWEFAN NEU EI GYNNWYS NEU AR WEFANNAU TRYDYDD PARTÏON NEU EU HUNAIN O RAN CYWIRWEDD, Cywirdeb, AMSERoldeb, DIBYNADWYEDD NEU FEL ARALL, NEU GANLYNIADAU.

Ymwadiad Technoleg. Rydym yn ceisio sicrhau bod argaeledd a chyflwyniad ein Gwefan a'i Chynnwys yn ddi-dor ac yn rhydd o wallau. Fodd bynnag, ni allwn warantu na fydd eich mynediad yn cael ei atal neu ei gyfyngu o bryd i'w gilydd, gan gynnwys caniatáu ar gyfer atgyweiriadau, cynnal a chadw neu ddiweddaru, er, wrth gwrs, byddwn yn ceisio cyfyngu ar amlder a hyd ataliad neu gyfyngiad. I'r graddau eithaf a ganiateir gan y gyfraith, ni fyddwn yn atebol i chi am iawndal neu ad-daliadau, nac am unrhyw atebolrwydd arall, pe na bai ein Gwefan neu ei Chynnwys ar gael neu os daw mynediad iddynt yn araf neu'n anghyflawn oherwydd unrhyw reswm, o'r fath. fel gweithdrefnau wrth gefn system, cyfaint traffig rhyngrwyd, uwchraddio, gorlwytho ceisiadau i'r gweinyddwyr, methiannau neu oedi cyffredinol yn y rhwydwaith, neu unrhyw achos arall a allai o bryd i'w gilydd wneud ein Gwefan neu ei Chynnwys yn anhygyrch i chi.

Gwallau a Hepgoriadau. Nid ydym yn rhoi unrhyw warant ynghylch cywirdeb, amseroldeb, perfformiad, cyflawnder nac addasrwydd y wybodaeth ar ein Gwefan neu ei Chynnwys. Gwnaethpwyd pob ymdrech i gyflwyno’r wybodaeth fwyaf cywir a chyfoes ichi, ond oherwydd bod natur ymchwil feddygol, dechnolegol a gwyddonol yn datblygu’n gyson, ni allwn fod yn gyfrifol nac yn atebol am gywirdeb ein cynnwys. Nid ydym yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am wallau neu hepgoriadau ar y Wefan, ei Chynnwys, neu mewn gwybodaeth arall y mae'r wefan yn cyfeirio ati neu'n gysylltiedig â hi. Rydych yn cydnabod y gall gwybodaeth o’r fath gynnwys gwallau neu wallau i’r graddau eithaf a ganiateir gan y gyfraith.

Dolenni i Wefannau Eraill. Efallai y byddwn yn darparu dolenni ac awgrymiadau i wefannau eraill a gynhelir gan drydydd parti a allai fynd â chi y tu allan i'n Gwefan neu ei Chynnwys. Darperir y dolenni hyn er hwylustod i chi ac nid yw cynnwys unrhyw ddolen yn ein Gwefan neu ei Chynnwys i unrhyw wefan arall yn awgrymu ein bod yn cymeradwyo, noddi neu gymeradwyo'r wefan honno na'i pherchennog. Nid ydym yn cymeradwyo ac nid ydym yn gyfrifol am y safbwyntiau, y farn, y ffeithiau, y cyngor, y datganiadau, y gwallau neu'r hepgoriadau a ddarperir gan adnoddau allanol y cyfeirir atynt yn ein Gwefan neu ei Chynnwys, na'u cywirdeb na'u dibynadwyedd. Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros gynnwys neu ymarferoldeb y gwefannau hynny ac felly nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw golled, difrod, neu fel arall a allai ddeillio o'ch defnydd ohonynt. Eich cyfrifoldeb chi yw adolygu telerau ac amodau a pholisïau preifatrwydd y gwefannau cysylltiedig hynny i gadarnhau eich bod yn deall y polisïau hynny ac yn cytuno â nhw.

Cyfyngiadau ar Gysylltu a Fframio. Gallwch sefydlu dolen hyperdestun i'n Gwefan neu Gynnwys cyn belled nad yw'r ddolen yn nodi nac yn awgrymu unrhyw nawdd, ardystiad gan, neu berchnogaeth gennym yn ein Gwefan neu Gynnwys ac nad yw'n datgan nac yn awgrymu ein bod wedi noddi, cymeradwyo neu wedi hawliau perchnogaeth yn eich gwefan. Fodd bynnag, ni chewch fframio neu gysylltu ein Cynnwys yn fewnol heb ein caniatâd ysgrifenedig.

Trwy brynu a/neu ddefnyddio ein Gwefan a'i Chynnwys mewn unrhyw ffordd neu am unrhyw reswm, rydych hefyd yn cytuno'n llwyr i'n gwefan. Ymwadiad Gwefan

Indemnio, Cyfyngu ar Atebolrwydd a Rhyddhau Hawliadau.

Indemnio. Rydych yn cytuno bob amser i amddiffyn, indemnio a dal ein Cwmni yn ddiniwed, yn ogystal ag unrhyw un o'n cysylltiedig, asiantau, contractwyr, swyddogion, cyfarwyddwyr, cyfranddalwyr, aelodau, rheolwyr, gweithwyr, partneriaid menter ar y cyd, olynwyr, trosglwyddeion, aseineion, a trwyddedeion, fel y bo'n berthnasol, o ac yn erbyn unrhyw a phob hawliad, achosion gweithredu, iawndal, rhwymedigaethau, costau a threuliau, gan gynnwys ffioedd a threuliau cyfreithiol, sy'n deillio o neu'n gysylltiedig â'n Gwefan, ei Chynnwys neu'ch achos o dorri unrhyw rwymedigaeth, gwarant , cynrychiolaeth neu gyfamod a nodir yn y T&C hyn neu mewn unrhyw gytundeb arall gyda ni.

Cyfyngu Atebolrwydd. Oni bai bod y gyfraith yn cyfyngu fel arall, ni fyddwn yn cael ein dal yn gyfrifol nac yn atebol mewn unrhyw ffordd am y wybodaeth, y cynhyrchion neu'r deunyddiau yr ydych yn gofyn amdanynt neu'n eu derbyn trwy neu ar ein Gwefan a'i Chynnwys. Nid ydym yn cymryd cyfrifoldeb am ddamweiniau, oedi, anafiadau, niwed, colled, difrod, marwolaeth, elw a gollwyd, amhariadau personol neu fusnes, cam-gymhwyso gwybodaeth, afiechyd corfforol neu feddyliol, cyflwr neu broblem, neu fel arall, oherwydd unrhyw weithred neu ddiffyg. unrhyw un neu unrhyw fusnes, boed yn berchnogion, staff, asiantau, partneriaid menter ar y cyd, contractwyr, gwerthwyr, cysylltiedigion neu fel arall, yn gysylltiedig â ni. Nid ydym yn cymryd atebolrwydd am unrhyw berchnogion, staff, asiantau, partneriaid menter ar y cyd, contractwyr, gwerthwyr, cysylltiedig neu fel arall sy'n ymwneud â rendro ein Gwefan neu ei Chynnwys, neu mewn unrhyw ffordd neu mewn unrhyw leoliad. Os byddwch yn defnyddio ein Gwefan a'i Chynnwys neu unrhyw wybodaeth arall a ddarperir gennym ni neu sy'n gysylltiedig â ni, nid ydym yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb, oni bai y darperir yn wahanol gan y gyfraith.

Rhyddhau Hawliadau. Ni fyddwn mewn unrhyw achos yn atebol i unrhyw barti am unrhyw fath o iawndal uniongyrchol, anuniongyrchol, arbennig, atodol, ecwitïol neu ganlyniadol am unrhyw ddefnydd neu ddibyniaeth ar ein Gwefan a'i Chynnwys, neu ar y rhai sy'n gysylltiedig â ni mewn unrhyw ffordd, a yr ydych trwy hyn yn ein rhyddhau ni oddi wrth unrhyw a phob hawliad; gan gynnwys, heb gyfyngiad, y rhai sy’n ymwneud ag elw a gollwyd, amhariadau personol neu fusnes, anafiadau personol, damweiniau, camgymhwyso gwybodaeth, neu unrhyw golled arall, afiechyd corfforol neu feddyliol, cyflwr neu broblem, neu fel arall, hyd yn oed os cawn ein hysbysu’n benodol o’r posibilrwydd o iawndal neu anawsterau o'r fath. 

Eich Ymddygiad.

Rydych yn cytuno na fyddwch yn defnyddio ein Gwefan na'i Ymddygiad mewn unrhyw ffordd sy'n achosi neu'n debygol o achosi i'r Wefan, y Cynnwys, neu fynediad iddynt gael eu torri ar draws, eu difrodi neu eu hamharu mewn unrhyw ffordd. Rydych yn deall mai chi yn unig sy'n gyfrifol am yr holl gyfathrebiadau electronig a chynnwys a anfonir o'ch cyfrifiadur i'r Wefan hon a'i Chynnwys ac atom ni.

Rydych yn cytuno i brynu nwyddau neu wasanaethau i chi'ch hun yn unig neu ar gyfer person arall y mae gennych ganiatâd cyfreithiol i wneud hynny ar eu cyfer neu y cawsoch ganiatâd penodol ar eu cyfer i ddarparu eu henw, cyfeiriad, dull talu, rhif cerdyn credyd, a gwybodaeth bilio. .


Rydych yn cytuno i fod yn ariannol gyfrifol am yr holl bryniannau a wneir gennych chi neu rywun sy'n gweithredu ar eich rhan drwy'r Wefan neu ei Chynnwys. Rydych yn cytuno i ddefnyddio'r Wefan a'i Chynnwys at ddibenion cyfreithlon, anfasnachol yn unig ac nid at ddibenion hapfasnachol, ffug, twyllodrus neu anghyfreithlon. 

Rhaid i chi ddefnyddio'r Wefan a'i Chynnwys at ddibenion cyfreithlon yn unig. Rydych yn cytuno na fyddwch yn defnyddio'r Wefan na'i Chynnwys mewn unrhyw un o'r ffyrdd canlynol:

 • At ddibenion twyllodrus neu mewn cysylltiad â throsedd neu gyflawni unrhyw weithgaredd anghyfreithlon fel arall
 • I anfon, defnyddio neu ailddefnyddio unrhyw ddeunydd sy’n anghyfreithlon, sarhaus, sarhaus, anweddus, niweidiol, difenwol, anweddus neu fygythiol, bygythiol, annymunol, ymyrrol ar breifatrwydd, yn torri cyfrinachedd, yn torri unrhyw hawliau eiddo deallusol, neu gallai anafu eraill fel arall
 • I anfon, effeithio'n negyddol, neu heintio ein Gwefan neu ei Chynnwys â firysau meddalwedd neu unrhyw god cyfrifiadurol niweidiol neu debyg arall a gynlluniwyd i effeithio'n andwyol ar weithrediad unrhyw feddalwedd neu galedwedd cyfrifiadurol, deisyfiad masnachol, llythyrau cadwyn, post torfol neu unrhyw sbam, p'un ai bwriad ai peidio
 • I achosi annifyrrwch, anghyfleustra neu bryder diangen
 • I ddynwared unrhyw drydydd parti neu gamarwain fel arall ynghylch tarddiad eich cyfraniadau
 • I atgynhyrchu, dyblygu, copïo neu ailwerthu unrhyw ran o'n Gwefan neu ei Chynnwys mewn ffordd nad yw'n cydymffurfio â'r T&C hyn neu unrhyw gytundeb arall gyda ni.


Masnach Ar-lein.
Efallai y bydd rhai adrannau o'r Wefan neu ei Chynnwys yn caniatáu ichi brynu gennym ni neu gan fasnachwyr eraill. Os byddwch yn prynu gennym ni ar neu drwy ein Gwefan neu ei Chynnwys, yr holl wybodaeth a gafwyd yn ystod eich pryniant neu drafodiad a'r holl wybodaeth a roddwch fel rhan o'r trafodiad, megis eich enw, cyfeiriad, dull talu, credyd gall rhif cerdyn, a gwybodaeth bilio, gael eu casglu gennym ni, y masnachwr, ein meddalwedd cyswllt, a / neu ein cwmni prosesu taliadau. Os gwelwch yn dda adolygu ein Polisi Preifatrwydd am sut rydym yn cydymffurfio â diogelu eich data personol.

Mae eich cyfranogiad, gohebiaeth neu ymwneud busnes ag unrhyw aelod cyswllt, unigolyn neu gwmni a geir ar neu drwy ein Gwefan, yr holl delerau prynu, amodau, sylwadau neu warantau sy'n gysylltiedig â thalu, ad-daliadau, a / neu ddanfoniad sy'n gysylltiedig â'ch pryniant, yn unig rhyngoch chi a y masnachwr. Rydych yn cytuno na fyddwn yn gyfrifol nac yn atebol am unrhyw golled, difrod, ad-daliad, neu faterion eraill o unrhyw fath a achoswyd o ganlyniad i ymwneud o'r fath â masnachwr.

Efallai y bydd gan gwmnïau prosesu taliadau a masnachwyr arferion preifatrwydd a chasglu data sy'n wahanol i'n rhai ni. Nid oes gennym unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd am y polisïau annibynnol hyn y cwmnïau prosesu taliadau a'r Masnachwyr. Yn ogystal, pan fyddwch yn gwneud pryniannau penodol trwy ein Gwefan neu ei Chynnwys, efallai y byddwch yn ddarostyngedig i delerau ac amodau ychwanegol cwmni prosesu taliadau, Merchant neu ni sy'n benodol berthnasol i'ch pryniant. I gael rhagor o wybodaeth am Fasnachwr a'i delerau ac amodau a allai fod yn berthnasol, ewch i Wefan y masnachwr hwnnw a chliciwch ar ei ddolenni gwybodaeth neu cysylltwch â'r Masnachwr yn uniongyrchol.

Rydych chi'n ein rhyddhau ni, ein cysylltiedig, ein cwmni prosesu taliadau, a Masnachwyr rhag unrhyw iawndal yr ydych chi'n ei achosi, ac yn cytuno i beidio â honni unrhyw hawliadau yn ein herbyn ni neu nhw, sy'n deillio o'ch pryniant trwy neu ddefnydd o'n Gwefan neu ei Chynnwys.

Terfynu.
We cadw’r hawl yn ôl ein disgresiwn llwyr i wrthod neu derfynu eich mynediad i’r Wefan a’i Chynnwys, yn llawn neu’n rhannol, ar unrhyw adeg heb rybudd. Mewn achos o ganslo neu derfynu, nid ydych bellach wedi'ch awdurdodi i gyrchu'r rhan o'r Wefan neu'r Cynnwys y mae canslo neu derfynu o'r fath yn effeithio arno. Bydd y cyfyngiadau a osodir arnoch chi yn y T&C hyn mewn perthynas â'r Wefan a'i Chynnwys yn dal i fod yn berthnasol nawr ac yn y dyfodol, hyd yn oed ar ôl terfynu gennych chi neu gennym ni.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Telerau ac Amodau Gwefan hyn, cysylltwch â ni yn nicole@mentalhealthketo.com.

Wedi'i Ddiweddaru Ddiwethaf: 05/11/2022